Term and Conditions

Leveringsvoorwaarden TomS Buitenleven B.V.:

Aanbiedingen
Deze zijn steeds vrijblijvend en blijven dit totdat wij het tegendeel schriftelijk hebben bevestigd.
Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen voor werkzaamheden en leveranties uitgaande boven hetgeen in de aanbieding, overeenkomst of orderbevestiging is vastgesteld.

Montage

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle

voorzieningen en/of handelingen die nodig zijn voor de opstelling en montage zullen zorgdragen, dient de klant voor zijn rekening en risico er onder meer voor te zorgen dat:

a .ons personeel zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts deze ten alle tijde te verrichten;

2. detoegangtotdeplaatsvanopstellinggeschiktisvoortransportende aangewezen bouwplaats geschikt is voor de montage;

3. de benodigde voorbereidingswerkzaamheden zoals fundering verricht zijn volgens voorschriften.

4. een electriciteitaansluiting binnen 20 m. van de bouwplaats aanwezig is met een minimale capaciteit van 1,5 Kw.

2. In geval, doordat aan een van bovenstaande punten niet voldaan is, tijdsverlies optreedt, worden alle daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de klant in rekening gebracht tegen het daarbij behorende uurtarief

De montage is altijd exclusief schilderwerk, exclusief verankering of afdichting tenzij anders overeengekomen. Koper machtigt TomS Buitenleven B.V. (verkoper) de opdracht uit te laten voeren door een door de verkoper aangewezen montagebedrijf. Verpakkingsmateriaal en bouwafval worden gedeponeerd in een door de koper beschkbaar gestelde container.

Levertijden.
Levertijden zijn nimmer fatale termijnen; deze worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch binden ons niet. Aan overschrijding daarvan kan de koper geen enkel recht ontlenen. Koper blijft gehouden het gekochte te ontvangen en op de overeengekomen wijze te betalen, zonder op vergoeding van schade wegens te late levering aanspraak te kunnen maken.

Levering
Alle goederen worden geleverd af fabriek Pernis tenzij anders overeengekomen of anders in de aanbieding vermeld. Het risico van beschadiging/vermissing van produkten berust tot het moment van bezorging bij TomS Buitenleven B.V. tenzij anders overeengekomen. Wanneer de goederen worden afgehaald is dit risico voor de koper. Bij franco levering wordt uitsluitend gelost aan de verharde weg mits per vrachtwagen bereikbaar.
De verpakkingsmaterialen worden niet mee retour genomen door verkoper.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen moet de betaling netto contant voor of op moment van levering geschieden. Voor opdrachten die afwijken van de standaardmodellen behouden wij ons het recht voor om een aanbetaling van de client te verlangen van tenminste 25% te voldoen binnen 8 dagen na opdracht. Vindt de betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaats, dan zijn wij gerechtigd over het factuurbedrag verhoogd met incassokosten te disponeren. Bij afwijkende of maatwerkorders boven € 5.000 houden wij ons het recht voor de betaling in meerdere termijnen te faktureren tjidens de voortgang van de order.
Zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden blijven de goederen ons eigendom.
Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt de eventuele korting voor betaling binnen die termijn, terwijl de koper ons bovendien een rente heeft te vergoeden van 1% per maand over het factuurbedrag en wel vanaf de overschrijding tot de betaling van de goederen. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand gerekend. Alle kosten welke in dat geval aan de inning voor ons zijn verbonden, waaronder de juridische bijstand, komen voor rekening van de koper. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, zijn wij gerechtigd de levering van goederen of de verrichting van diensten op te schorten tot het moment dat de betaling door ons is ontvangen. Aftrek voor contacte betaling is niet toegestaan, tenzij van te voren schriftelijk overeengekomen. Betalingen worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht hetgeen bij de betaling is overeengekomen.

Garantie blokhutten en tuinhuizen eigen produktie
Alle goederen die door onze eigen produktie worden geleverd vallen onder garantie van goede kwaliteit. Dit houdt in dat wij goederen, welke aanwijsbare materiaal- of fabricagefouten vertonen welke het normaal gebruik onmogelijk maken naar onze eigen keuze gratis vervangen of de daarvoor berekende prijs vergoeden. Voor fouten, welke aan de goederen door een verkeerde behandeling en/of wijziging van de constructie door de klant/afnemer worden veroorzaakt, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld, evenmin als voor goederen welke sporen van een langer gebruik vertonen.

Uiterlijk waarneembare gebreken van goederen moeten door de klant worden gereclameerd bij ontvangst c.q. bezichtiging, binnen 8 dagen nadat de klant de goederen heeft ontvangen, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt. Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de klant worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat deze gebreken zijn geconstateerd, of redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt. In geval van een reclame binnen de in de vorige leden genoemde termijnen zullen onze verplichtingen zijn gelimiteerd tot het vervangen of repareren van de gebrekkige delen of het vergoeden van het netto factuurbedrag van de betrokken delen, zulks te onze keuze, zonder dat er enig andere verplichting van onze kant zal zijn.

Niet onder garanties vallen:

–  ruitbreuk

–  (natuurlijke) vergrijzing/verwering.van het hout.

–  (krimp)scheuren die de constructies van het geleverde niet aantasten

–  klachten veroorzaakt door het verzakken van het fundament

–  klachten veroorzaakt vervuiling

–  klachten veroorzaakt door het werken van het hout

–  klachten veroorzaakt door het wijzigen van de constructie door koper

–  klachten veroorzaakt door aangebrachte stellingen,elektriciteitinstalaties en alle andere zaken en toevoegingen die zodanig zijn aangebracht waardoor de klacht is ontstaan

Garanties blokhutten en tuinhuizen en houtprodukten van andere merken: Op deze produkten is de produktgarantie van de desbetreffende fabrikant en/of importeur van toepassing. TomS Buitenleven B.V. zal in deze gevallen slechts de bemiddelende partij zijn tussen de koper en de betreffende leverancier/importeur/fabrikant uitsluitend indien de klant een aankoopbon of faktuur kan overleggen.

Bij levering van hout uit de handelsvoorraad geven maatafwijkingen van + of – 2 mm geen reden tot reclamatie. Hout is een natuurprodukt: vervorming, scheurvorming, krimpen, uitzetten, geur etc. zijn natuurlijke eigenschappen van hout en vallen derhalve niet onder garantie

Reclamaties
Elk recht tot reclamatie vervalt indien deze niet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons is ingediend. Gebreken die redelijkerwijs niet op moment van levering waarneembaar zijn dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk bij ons te worden ingediend. Een tijdige en gegronde reclamatie geeft de koper geen recht om de ontvangst of de betaling van de goederen waarop de reclamatie niet betrekking heeft te weigeren of uit te stellen.

Voorschriften van de koper
Voorschriften van koper welke afwijken van deze leveringsvoorwaarden binden ons niet, tenzij wij ons uitdrukkelijk met die voorwaarden akkoord hebben verklaard.

Adviezen
Fundatie en onderhoudsadviezen door ons zijn altijd vrijblijvend.
Aan het eventuele advies kunnen geen rechten ontleend worden Adviezen voor het onderhoud en schilderwerk zijn altijd vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Bouwvergunning.
Voor het niet aanwezig zijn van een vereiste bouwvergunning of melding van bouwvoornemen en overige toestemming van personen of instanties die benodigd zijn voor het oprichten van het geleverde aanvaard TomS Buitenleven B.V. geen aansprakelijkheid. De eventueel door ons verstrekte tekeningen zijn slechts bedoeld als een illustratieve weergave waaraan geen verdere rechten aan ontleend kunnen worden.

Afwijkingen
In gevallen waarin door ons van één of meer bepalingen van de leveringsvoorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen gelden, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
Dergelijke bepalingen zijn voor ons slechts bindend nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Hetzelfde geldt voor alle mondelinge en/of telefonische afspraken.

Geschillen
Indien tussen ons en de koper een geschil ontstaat met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden, zal dit uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

Algemene inkoopvoorwaarden
Alle goederen, produkten en diensten worden uitsluitend geleverd na schriftelijke opdracht op keur van de direktie. Goederen, produkten of diensten die naar mening van de direktie niet aan de verwachte en/of overeengekomen kwaliteit voldoen zullen direct of direct na constatering worden geretourneerd en als niet geleverd beschouwd worden. Alle gemaakte transportkosten en administratiekosten zijn voor rekening van de betreffende leverancier. Alle goederen reizen te allen tijden voor rekening en risico van de leverancier dit met algemene uitsluiting van verkoopvoorwaarden die anders luiden

© TomS Buitenleven B.V. – April 2021